संगणकाशी संबंधित सामान्य ज्ञान । General Knowledge Related to Computer in Marathi


१. १ मेगाबाइट(एमबी) कीती बाइट च्या समान असते?

(A) १०२४ KB
(B) १०२४ MB
(C) १०२४ GB
(D) १०२४ TB

⇒ उत्तर: (A) १०२४ KB.

२. १ गीगाबाइट(जीबी) कीती बाइट च्या समान असते?

(A) १०२४ KB
(B) १०२४ MB
(C) १०२४ GB
(D) १०२४ TB

⇒ उत्तर: (B) १०२४ MB.

३. १ किलोबाइट(केबी) कीती बाइट च्या समान असते?

(A) 1024 बाइट
(B) 1024 मेगाबाइट
(C) 1024 गीगाबाइट
(D) इनमें से कोई नहीं

⇒ उत्तर: (A) 1024 बाइट

४. संगणकाचे आविष्कारक कोण आहेत?

(A) वॉन न्यूमेन
(B) जे एस किल्बी
(C) चार्ल्स बैबेज
(D) इनमें से कोई नहीं

⇒ उत्तर:(C) चार्ल्स बैबेज.

५. पहिल्या संगणकाचे नाव काय होते?

(A) ATARIS
(B) ENIAC
(C) TANDY
(D) NOVELLA

⇒ उत्तर: (B) ENIAC

६. सवर्प्रथम आधुनिक संगणकाचा शोध कधी समोर आला?

(A) 1949
(B) 1951
(C) 1946
(D) 1947

⇒ उत्तर: (C) 1946.

७. संगणकाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती कधी आली?

(A) 1977
(B) 2000
(C) 1955
(D) 1960

(D)⇒ उत्तर: 1960

८. कंप्यूटर ला मराठी मध्ये काय म्हटले जाते?

(A) गणना करनेवाला
(B) संगणक
(C) हिसाब लगानेवाला
(D) परिगणक

⇒ उत्तर: (B) संगणक

९. कंप्यूटर साक्षरता दिवस केव्हा साजरा केला जातो?

(A) 5 दिसम्बर
(B) 14 दिसम्बर
(C) 22 दिसम्बर
(D) 2 दिसम्बर

⇒ उत्तर: (D) 2 दिसम्बर

१०. CPU च full-form काय आहे?

(A) Central Processing Unit
(B) Central Problem Unit
(C) Central Processing Union
(D) इनमें से कोई नहीं

⇒ उत्तर: (A) Central Processing Unit


You May Also Like

Add a Comment