मराठी वारसा | सामान्य ज्ञान
इंग्रजी भाषेमध्ये एकूण 26 मुळाक्षरे आहेत, ज्यांना अल्फाबेट (Alphabet) असे म्हटले जाते. प्रत्येक अक्षर मोठे (capital) आणि लहान (Small) अशा दोन प्रकारात खालील प्रमाणे लिहले जातात.

You May Also Like

Add a Comment