प्रसिद्ध मराठी म्हणी | Marathi mhani with meaning | Mhani in Marathi


प्रसिद्ध मराठी म्हणी | Marathi Mhani | Mhani in Marathi - Part 2


Marathi Mhani List with Meaning

मराठीत बऱ्याच अशा म्हणी आहेत कि ज्या काळाच्या ओघात विसरून चाललेल्या आहेत. या लेखात मी मला माहीत असलेल्या सर्व Marathi Mhani वाचकांसाठी उपलब्ध करत आहे. तुम्हालाही जर एखादी म्हण माहीत असेल व ती इथे दिलेली नसेल तर कृपया comment मध्ये नोंदवा.


जर का तुम्हाला Marathi Mhani Collection pdf मध्ये download करायचे असेल तर Mhani Download Link खाली दिलेली आहे.


⇒ हातघाई वर येणे
"उतावीळ होणे."


⇒ हातात कंकण बांधणे
"प्रतिज्ञा करणे."


⇒ हातपाय हलविणे
"काहीतरी प्रयत्न करणे."


⇒ हातापाया पडणे
"विनवणी करणे"


⇒ हव्यास धरणे
"उत्कट इच्छा धरणे"


⇒ हुतात्मा होणे
"उच्च ध्येयायासाठी बलिदान करणे."


⇒ हायसे वाटणे
"समाधान वाटणे."


⇒ अंग टाकणे
"अगदी कृश होणे."


⇒ अंग धरणे
"बाळसे धरणे."


⇒ उरात धडकी भरणे
"अतिशय भीती वाटणे."


⇒ उरी फुटणे
"मनाला सहन न होण्यासारखा धक्का बसणे."


⇒ हात ओला करणे
"जेवायला घालणे"


⇒ हात पसरणे
"याचना करणे"


⇒ हात गगनाला पोहोचणे
"गर्व होणे."


⇒ हात टाकणे
"मारणे"


⇒ हात मारणे
"ताव मारणे, फायदा करून घेणे."


⇒ हात चालणे
"पैसा मिळणे"


⇒ हात देणे
" मदत करणे."


⇒ हरभऱ्याच्या झाडावर चढविणे
"खोटी स्तुती करणे."


⇒ हात आखडता घेणे
"देण्याचे प्रमाण कमी करणे."


⇒ हातपाय गाळणे
"नाउमेद होणे."


⇒ हाडे खिळखिळी करणे
"अतिशय त्रास देणे."


⇒ सोक्षमोक्ष लावणे
"शेवट करणे."


⇒ संगनमत करणे
"एकमेकांशी बेत ठरविणे"


⇒ हातावर तुरी देणे
"फसवून पळून जाणे"


⇒ हातावर शीर घेणे
"जीवावर उदार होणे"


⇒योगक्षेम चालविणे
"चरितार्थ चालविणे"


⇒ रक्ताचे पाणी करणे
"अतिशय श्रम करणे."


⇒ रामराम ठोकणे
"कायमचा निरोप घेणे"


⇒ रामायण लावणे
"लांबड लावणे"


⇒ राम नसणे
"अर्थ नसणे"


⇒ रेवडी उडविणे
"फजिती करणे"


⇒ रंग दिसणे
"संभव असणे"


⇒ लाचार होणे
"निरुपाय होऊन शरण जाणे."


⇒ लांडगेतोड करणे
"शत्रूवर तुटून पडणे."


⇒ वाचनाला जागणे
"दिलेला शब्द पाळणे."


⇒ वाण पडणे
"कमी पडणे."


⇒ वाघाचे कातडे पांघरणे
"मुद्दाम ढोंग करणे."


⇒ वेसन घालणे
"मर्यादा घालणे"


⇒ वेड लागणे
"नाद लागणे"


⇒ वेड घेऊन पेडगावास जाणे
"मुद्दाम ढोंग करणे."


⇒ वनवास भोगणे
"हालअपेष्टा भोगणे"


⇒ वाटेला जाणे
"खोडी काढणे."


⇒ विकोपास जाणे
"अतिरेक होणे, मर्यादेबाहेत जाणे."


⇒ विधिनिषेध न बाळगणे
"कसलाच धरबंद नसणे."


⇒ विरंगुळा मिळणे
"मन रमणे, समाधान वाटणे."


⇒ शब्द खाली पडू न देणे
"मनाप्रमाणे वागणे."


⇒ शंभर वर्षे भरणे
"नाशाची वेळ येणे."


⇒ शिकस्त करणे
"खूप प्रयत्न करणे."


⇒ शोभा होणे
"फजिती करणे."


⇒ सही फिरणे
"प्रतिकूल वेळ येणे."


⇒ सळो कि पळो करून सोडणे
"अतिशय त्रास देणे."


⇒ सतीचे वाण घेणे
"अतिशय अवघड गोष्ट करण्याची जबाबदारी स्वीकारणे."


⇒ साखर पेरणे
"गोड गोड बोलून आपलेसे करण्याचा प्रयत्न करणे."


⇒ तोंडात साखर घालणे
"आनंदाने तोंड गोड करणे."


⇒ सोन्याचा धूर निघणे
"खूप संपत्ती असणे."


⇒ स्वर्ग दोन बोटे उरणे
"गर्व होणे."


Click Here to Download Marathi Mhani Pdf

Marathi Mhani List, marathi mhani olkha, marathi mhani whatsapp, marathi mhani puzzle, marathi mhani ukhane, marathi mhani pdf, marathi mhani with meaning list, marathi mhani ani artha,marathi mhani whatsapp puzzle answer, marathi mhani on body parts, junya marathi mhani, funny marathi mhani

1 2 3 4 5 6

You May Also Like

s