प्रसिद्ध मराठी म्हणी | Marathi mhani with meaning | Mhani in Marathi


प्रसिद्ध मराठी म्हणी | Marathi Mhani | Mhani in Marathi - Part 3⇒ रसातळाला जाणे
"नाश होणे."


⇒ राम नसणे
"अर्थ नसणे."


⇒ माणसे जोडणे
"माणसे आपलीशी करणे."


⇒ मानगुटीस बसणे
"अगदी पिच्छा पुरविणे."


⇒ मागमूस नसणे
"ठावठिकाणा नसणे."


⇒ मिंधे बनणे
"लाचार बनणे."


⇒ मुभा असणे
"परवानगी असणे, मोकळीक असणे."


⇒ मुसंडी मारणे
"एकदम धडक मारणे."


⇒ मृत्युच्या दाढेत लोटणे
"मरण जवळ करणे."


⇒ राम म्हणणे
"मरणे."


⇒ मिशीला पीळ देणे
"बढाई मारणे."


⇒ मुठीत ठेवणे
"ताब्यात ठेवणे."


⇒ मूठमाती देणे
"शेवट करणे."


⇒ मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणे
"अशक्य गोष्ट करू पाहणे."


⇒ मिशांना तूप लावणे
"उगीच ऐट करणे."


⇒ बाजार आटोपणे
"सर्वकाही संपणे."


⇒ बाजारच्या भाकरी भाजणे
"दुसऱ्याच्या उठाठेवी करणे."


⇒ बाहुलीप्रमाणे नाचविणे
"आपल्या तंत्राप्रमाणे वागविणे."


⇒ भिडेला बळी पडणे
"आग्रहापुढे मान तुकाविणे."


⇒ भिक घालणे
"जुमानणे."


⇒ भिकेचे डोहाळे लागणे
"दारिद्रीपणाने वागणे."


⇒ मन जाणे
"इच्छा होणे."


⇒ मनात भरणे
"पसंत पडणे."


⇒ मन खाणे
"मनाला टोचणी लागणे."


⇒ मनातल्या मनात जळणे
"जळफळणे."


⇒ मान ताठ ठेवणे
"अभिमानाने जगणे, बोलणे."


⇒ मनात मांडे खाणे
"मनोराज्य करणे."


⇒ मन घालणे
"लक्ष देणे."


⇒ माती करणे
"नाश करणे."


⇒ माशा मारीत बसणे
"कसातरी वेळ घालविणे."


⇒ पाणी मुरणे
"भानगड असणे."


⇒ पाणी दाखविणे
"कर्तबगारीची जाणीव करून देणे."


⇒ कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नसणे
"अंदाधुंदी असणे."


⇒ तोंडाला पाणी सुटणे
"आशा उत्पन्न करणे."


⇒ बोलाफुलाची गाठ पडणे
"सहजासहजी एकवेळ येणे."


⇒ बोटे मोडणे
"चडफडणे."


⇒ बारा वाजणे
"नाश करणे."


⇒ बलिदान करणे
"प्राण अर्पण करणे."


⇒ बिमोड करणे
"नायनाट करणे."


⇒ बेभान होणे
"आवेश अनावर होणे."


⇒ पोटात शूळ उठणे
"मत्सर वाटणे."


⇒ पोट बांधणे
"उपाशी राहणे."


⇒ पाठीमागे भुंगा लावणे
"एकसारखा त्रास देणे."


⇒ पायरीला पाय लावणे
"दर्जा सोडून वागणे."


⇒ पराचा कावळा करणे
"एखादी गोष्ट फुगवून सांगणे."


Click Here to Download Marathi Mhani Pdf

Marathi Mhani List, marathi mhani olkha, marathi mhani whatsapp, marathi mhani puzzle, marathi mhani ukhane, marathi mhani pdf, marathi mhani with meaning list, marathi mhani ani artha,marathi mhani whatsapp puzzle answer, marathi mhani on body parts, junya marathi mhani, funny marathi mhani

« 1 2 3 4 5 6

You May Also Like