प्रसिद्ध मराठी म्हणी | Marathi mhani with meaning | Mhani in Marathi


प्रसिद्ध मराठी म्हणी | Marathi Mhani | Mhani in Marathi - Part 5⇒कोंबडे झुंजवणे
"भांडण लावून मजा पाहणे."


⇒काळजाचे पाणी होणे
"अतिशय घाबरणे."


⇒कोंड्याचा मांडा करणे
"आहे त्यातून चांगले निर्माण करणे."


⇒खस्ता खाणे
"कष्ट करावे लागणे."


⇒खडे फोडणे
"व्यर्थ दोष देणे."


⇒खापर फोडणे
"दोष देणे."


⇒खनपटीस बसणे
"एखाद्या गोष्टीच्या मागे सारखे लागणे."


⇒खाल्ल्या घराचे वासे मोजणे
"एखाद्याने केलेले उपकार न स्मरणे."


⇒खिसा गरम करणे
"पैसा मिळवणे."


⇒गय करणे
"अपराध्यास सोडून देणे, क्षमा करणे."


⇒गळ घालणे
"आग्रह धरणे."


⇒गयावया करणे
"काकळूतीस येणे."


⇒गहजब करणे
"फार बोभाटा करणे."


⇒गळ्यातला ताईत होणे
"अत्यंत प्रिय होणे."


⇒ग्रहण सुटणे
"काळजी नाहीसी होणे."


⇒गाढवाचा नांगर फिरवणे
"पूर्ण वाटोळे करणे."


⇒गंगेत घोडे न्हाणे
"काम तडीस जाणे."


⇒गाई पाण्यावर येणे
"रडायला येणे."


⇒घर बसणे
"एखाद्या कुटुंबाचा पूर्ण नाश होणे."


⇒घरावर तुळशीपत्र ठेवणे
"घराची आशा सोडणे."


⇒गुजराण करणे
"कसेतरी पोट भरणे."


⇒घर धुवून नेणे
"घरातील बहुतेक वस्तू नेणे."


⇒घोडे मारणे
"आगळीक करणे."


⇒घोडा मैदान जवळ येणे
"कसोटीची वेळ जवळ येणे."


⇒चटका बसणे
"दु:ख होणे."


⇒चकार शब्द न काढणे
"काहीही न बोलणे."


⇒चटणी होणे
"नाश होणे."


⇒चीज करणे
"सार्थक करणे."


⇒चौदावे रत्न दाखविणे
"खूप मार देणे."


⇒छक्केपंजे करणे
"हातचलाखीने फसवणे."


⇒छाती फाटणे
"भयंकर घाबरणे."


⇒जीवनयात्रा संपणे
"मृत्यू पावणे."


⇒जीव मेटाकुटीस येणे
"फार त्रास होणे.


⇒जीव टांगणे
"काळजीत पडणे."


⇒जिवाचे रान करणे
"खूप कष्ट करणे."


⇒जीभ चावणे
"चापापणे."


⇒जिवाची मुंबई करणे
"चैन करणे."


⇒जीव भांड्यात पडणे
"काळजीतून मुक्त होणे."


⇒जिभेला हाड नसणे
"वाटेल तसे बोलणे."


⇒जीव लावले
"लळा लावणे."


⇒जेरीस आणणे
"शरण यायला भाग पाडणे."


⇒झाडा देणे
"परिणाम भोगणे."


⇒झुंबड उठणे
"गर्दी होणे."


Click Here to Download Marathi Mhani Pdf

Marathi Mhani List, marathi mhani olkha, marathi mhani whatsapp, marathi mhani puzzle, marathi mhani ukhane, marathi mhani pdf, marathi mhani with meaning list, marathi mhani ani artha,marathi mhani whatsapp puzzle answer, marathi mhani on body parts, junya marathi mhani, funny marathi mhani

« 1 2 3 4 5 6

You May Also Like