प्रसिद्ध मराठी म्हणी | Marathi mhani with meaning | Mhani in Marathi


प्रसिद्ध मराठी म्हणी | Marathi Mhani | mhani in marathi - part 6


⇒ पायाशी लोटांगण घालणे
"शरण येणे."


⇒ पादाक्रांत करणे
"जिंकणे."


⇒ पोटाशी धरणे
"ममतेने वागविणे."


⇒ मन मोठे करणे
"उदारपणा दाखविणे."


⇒ मन विरघळणे
"दया उत्पन्न होणे."


⇒ मन मोडणे
"मनाविरुद्ध वागणे "


⇒ मान टाकणे
"निर्बल होणे."


⇒ मान तुकवणे
"ऐकणे."


⇒ प्राण कंठाशी येणे
"जीव कासावीस होणे."


⇒ प्राण पणाला लावणे
"जीवावर उदार होणे, मृत्यूची परवा न करणे."


⇒ हाडाला खिलणे
"पक्का होणे."


⇒ तोंड दाखवणे
" भेटणे, समोर येणे."


⇒ तोंड लागणे
"सुरवात होणे."


⇒ तोंडपाटीलकी करणे
"काहीही कृती न करता नुसती बडबड करणे."


⇒ दातओठ खाणे
"अतिशय संतापणे"


⇒ दातखिळी बसणे
"गप्प बसणे, निरुत्तर होणे."


⇒ दात विचाकणे
" याचना करणे."


⇒ नजरेत भरणे
"आवडणे"


⇒ देह कारणी लावणे
"चांगल्या कामासाठी देह झिजवणे."


⇒ देहभान हरपणे
"स्वतः ला विसरून जाणे "


⇒ नाक खाली ठेवणे
"गर्व नाहीसा होणे."


⇒ नाक ठेचणे
"खोड मोडणे."


⇒ पाठीस लागणे
"एकसारखा पिच्छा पुरवणे."


⇒ पाय काढणे
"निसटणे"


⇒ पायांनी चालत येणे
"विनाकष्ट प्राप्त होणे"


⇒ काळजाने ठाव सोडणे
" धीर खचणे."


⇒ गळ्याला तात लावणे
"फार मोठ्या संकटात लोटणे."


⇒ गळा मोकळा करणे
"संकटातून मोकळे करणे."


⇒ गळी उतरणे
"मनावर बिंबणे "


⇒ छातीचा कोट करणे
"धैर्याने तोंड देणे. "


⇒ जीभ चाटणे
"आशाळभूतपणे पाहणे."


⇒ जिभेवर असणे
"पूर्णपणे माहित असणे."


⇒ जीव लावणे
"माया लावणे."


⇒ जीवावर बेताने
"जीव धोक्यात येणे."


⇒ जीवाची तमा न करणे
"प्राणाची परवा न करणे."


Click Here to Download Marathi Mhani Pdf

Marathi Mhani List, marathi mhani olkha, marathi mhani whatsapp, marathi mhani puzzle, marathi mhani ukhane, marathi mhani pdf, marathi mhani with meaning list, marathi mhani ani artha,marathi mhani whatsapp puzzle answer, marathi mhani on body parts, junya marathi mhani, funny marathi mhani

« 1 2 3 4 5 6

You May Also Like