प्रसिद्ध मराठी म्हणी | Marathi mhani with meaning | Mhani in Marathi


प्रसिद्ध मराठी म्हणी | Marathi Mhani | Mhani in Marathi - Part 8⇒ दुवा देणे
"भले म्हणणे."


⇒ दु:ख वेशीला टांगणे
"संकटे लोकांपुढे मांडणे."


⇒ दगाबाजी करणे
"विश्वासघात करणे."


⇒ दुधात साखर पडणे
"आनंदात आणखी आनंदाची भर पडणे."


⇒ दात घशात उतरविणे
"पराभव करणे."


⇒ दगडाखाली हात सापडणे
"अडचणीत येणे."


⇒ दगडाला शेंदूर फासणे
"उगीचच एकाद्याला महत्व देणे."


⇒ दु:खावर डागण्या देणे
"दु:खी माणसाला टोचून बोलणे."


⇒ धूळ चारणे
"मान-भंग करणे."


⇒ धुळीस मिळणे
"नाश होणे."


⇒ धावे दणाणने
"फार भीती वाटणे."


⇒ धाब्यावर बसविणे
"बाजूस सारणे."


⇒ धूळ खात पडणे
"वाया जाणे."


⇒ नाक उंच करून बोलणे
"अभिमानाने बोलणे."


⇒ ताव मारणे
"भरपूर खाणे."


⇒ तोंड सोडणे
"वाटेल तसे बोलणे, उपशब्द बोलणे."


⇒ तोंड वासून पाहणे
"आश्चर्याने पाहणे."


⇒ तोंडाला कुलूप लावणे
"गप्प बसणे."


⇒ तोंडचे पाणी पळणे
"खूप भीती वाटणे."


⇒ तोंडात मारून घेणे
"पश्चाताप होणे."


⇒ तोंड काळे करणे
"निघून जाणे."


⇒ तोंडत शेण घालणे
"समाजात छी: थू होणे."


⇒ तोफेच्या तोंडी देणे
"संकटात लोटणे."


⇒ तोंडघशी पाडणे
"विश्वासघात करणे."


⇒ तुपाच्या आशेने उष्ट खाणे
"फायद्यासाठी अपमान सहन करणे."


⇒ तंबी देणे
"धाक घालणे."


⇒ थंड फराळ करणे
"उपाशी राहणे."


⇒ थैमान घालणे
"धिंगाणा घालणे."


⇒ दात पाडणे
"फजिती करणे."


⇒ टाळूवरून हात फिरवणे
"पूर्ण वाटोळे करणे."


⇒ टाळूवरचे लोणी खाणे
"खरा फायदा उपटणे."


⇒ टक्केटोणपे खाणे
"चांगल्या वाईट अनुभवांनी शहाणे होणे."


⇒ टेंभा मिरविणे
"बडेजाव दाखविणे."


⇒ टिवल्याबावल्या करणे
"कसातरी वेळ घालविणे."


⇒ ठाण मांडणे
"निर्धार करणे."


⇒ डोके खाजाविणे
"युक्ती शोधणे."


⇒ डोके देणे
"धीराने तोंड देणे."


⇒ डोके भडकणे
"संतापणे."


⇒ डोक्यावर बसणे
"फाजील मान देणे."


⇒ डोक्यात भरविणे
"भरीस घालणे."


⇒ डोळ्यावर धूर येणे
"सत्तेचा अगर संपत्तीचा गर्व होणे."


⇒ डोळे उघडणे
"पश्चाताप होणे."


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

You May Also Like