Swami Vivekananda Thoughts In Marathi | Swami Vivekananda Quotes | सर्वश्रेष्ठ स्वामी विवेकानंद मराठी सुविचार

Swami Vivekananda Quotes in Marathi

स्वतः चा विकास करा. ध्यानात ठेवा, गती आणि वाढ हीच जिवंतपणाची लक्षणे आहेत.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

“अगदी सरळमार्गी असणे हेही एक प्रकारचे पापच आहे.हे पाप कालांतराने मनुष्याच्या दुर्बलतेचे कारण बनते . “

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

आपले मन आपल्या लाडक्या मुलाप्रमाणे असते, ज्या प्रमाणे लाडकी मुले नेहमी असंतुष्ट असतात. त्या प्रमाणे आपले मन नेहमी अतृप्त असते म्हणूनच मनाचे लाड कमी करा, व त्याला सतत लगाम घाला.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

“आपल्याला अनंत शक्ती, असीम उत्साह, अपार सहस आणि धीर पाहिजे. तरच आपल्याकडून महान कार्ये होतील.”

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

चांगल्या पुस्तकाविना घर म्हणजे दुसरे स्मशानच होय.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

तारुण्याचा जोम अंगी आहे तोवरच कोणतीही गोष्ट शक्य होईल कार्याला लागण्याची अत्यंत उचित अशी हीच वेळ आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

दु:खी माणसाला मदत करण्यासाठी लांबवलेला एक हात प्रार्थने साठी जोडलेल्या दोन हातां पेक्षा अधिक उपयुक्त आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

देशातील दारिद्र व अज्ञान घालविणे म्हणजेच ईश्वराची सेवा होय.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

दैव नावाची कोणतीही गोष्ठ नाही आपल्याला जबरद्स्तीने काही करावयास भाग पाडील अशी कोणतीही गोष्ट या जगात नाही.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

धर्म म्हणजे मानवी अंत:करणाच्या विकासाचे फळ आहे. यास्तव धर्माचा प्रमाणभूत आधार पुस्तक नसून मानवी अंत:करण आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

परमेश्वर नेहमी कृपाळूच असतो जो अत्यंत शुद्ध अंत:करणाने त्याची मदत मागतो त्याला ती निश्चितपणे मिळत असते.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

पैसा असणाऱ्या श्रीमंत आणि प्रतिष्ठीत माणसाकडे आदराने पाहू नका, जगातली सर्व म्हण आणि प्रचंड कामे गरीबांनीच केली आहे. चांगल्या कामाची सुरवात गरीबां कडूनच होते.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

भयातून दुख निर्माण होते, भयापोटी मृत्यू येतो आणि भयातूनच वाईट गोष्टी निर्माण होते.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

व्क्तीमत्व सुंदर नसेल तर दिसण्याला काहीच अर्थ नाही. कारण सुंदर दिसण्यात आणि सुंदर असण्यात खूप फरक असतो.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

व्देष, कपटवृतीचा त्याग करा व संघटीत होऊन ईतरांची सेवा करायला शिका.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

संपूर्ण जग हातात तलवारी घेऊन तुमच्याविरुद्ध उभे ठाकले, तरी ध्येयपूर्तीसाठी पुढे जाण्याची धमक तुमच्यामधी आहे?

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

सत्यासाठी सर्व गोष्टींचा त्याग करावा:परंतु कोणत्याही कारणास्तव सत्याचा त्याग करू नये.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

समता, स्वातंत्र्य, जिज्ञासा, उत्साह, उधोग या बाबतीत पाश्चिमात्यांहूनही अधिक पाश्चिमात्य व्हा.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

आस्तिकांपेक्षाही एकवेळ नास्तिक परवडले. कारण नास्तिकाकडे स्वतःचा आणि स्वतंत्र असा तर्कतरी असतो. पण अस्तिकला आपण आस्तिक आहोत ..? याचे एकही समाधानकारक उत्तर देता येत नाही.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

एका वेळी एकच गोष्ट करा आणि ते करत असताना आपले सर्व लक्ष त्या गोष्टीवरच केंद्रित करा.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

ज्याचा विचार तुम्ही करणार तेच तुम्ही बनणार. जर तुम्हाला वाटत असेल तुम्ही कमकुवत आहेत तर तुम्ही कमकुवतच बनलं आणि जर तुम्हाला वाटत असेल तुम्ही बलवान आहेत तर तुम्ही बालवानच बनाल.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

मनाची शक्ती हि सूर्याच्या किरणांसारखी असते जेव्हा ती एका केंद्रबिंदूवर केंद्रित होते तेव्हाच ती प्रखरतेने चमकते.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

उठा, जागे व्हा आणि जोपर्यंत लक्ष्य प्राप्त करत नाही तोपर्यंत थांबु नका.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

या विश्वातील सर्व शक्ती आपल्याकडे आहेत. परंतु आपण आपल्या डोळ्यावर हात ठेवतो आणि किती अंधार आहे म्हणुन रडत बसतो.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

कधीही कुणाची निंदा करु नका. जर तुम्हाला त्यांना मदतीचा हात पुढे करायचा असेल तर नक्कीच पुढे करा, नसेल हात जोडा. आपल्या भावनांनी त्यांना आशिर्वाद द्या व त्यांना त्यांच्या मार्गावरून जाऊ द्या.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

दिवसातून एकदा तरी स्वत: शी बोला, अन्यथा आपण या जगातील एका उत्कृष्ट व्यक्तीला हरवून बसाल.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

आयुष्यात जोखीम घ्या. जर तुम्ही जिंकलात तर तुम्ही नेतृत्व करू कराल आणि जर तुम्ही हरलात तरी तुम्ही मार्गदर्शन तर नक्कीच करू शकता.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

नायक बना. नेहमी स्वतःला म्हणा, मला भीती वाटत नाही.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

मेंदू आणि ह्रदय या दोघात संघर्ष चालु असेल, तर नेहमी ह्रदयाचे ऐका.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

बाह्य स्वभाव हे अंतर्गत स्वभावाचे एक रुप आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जग हि एक महान व्यायामशाळा आहे जिथे आपण स्वतःला मजबूत बनविण्यासाठी आलो आहोत.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जे कोणी आपल्याला मदत करतात त्यांना विसरू नका. जे कोणी आपल्यावर प्रेम करतात त्यांचा द्वेष करू नका आणि जे कोणी आपल्यावर विश्वास ठेवतात त्यांना फसवू नका.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

कधीही कोणाची किंवा कशाचीही वाट पाहत बसू नका. आपण जे करू शकता ते करा, कोणाकडूनही आशा बाळगू नका.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

कधीच स्वतःला कमी समजू नका.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

अश्या गोष्टी ज्या तुम्हाला दुर्बल बनवीत आहेत अश्या गोष्टीं विष आहेत असे समजून त्यांचा त्याग करा.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

एक विचार घ्या. त्या विचाराला आपले आयुष्य बनवा, त्याचा सतत विचार करा, त्याची स्वप्ने पहा, आपला मेंदू, स्नायू व शरीराच्या प्रत्येक भागाला त्या विचारामध्ये बुडून जाऊद्या. हाच यशस्वी होण्याचा मार्ग आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

स्वतःवर विश्वास ठेवा. काही वेळातच तुम्ही स्वतःला मोकळे अनुभवाल.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

कोणत्याही गोष्टीची मनात भीती बाळगू नका तरच तुम्ही अद्भुत काम करू शकाल आणि हा निर्भीडपणाच तुम्हाला परम आनंद देईल.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

स्वतंत्र होण्याचं धाडस करा. जिथपर्यंत तुमचे विचार जात आहेत तिथपर्यंत जाण्याचं धाडस करा आणि ते तुमच्या रोजच्या जगण्यातही आणण्याचं धाडस करा.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जेव्हा कोणतेही विचार विशेष रूपाने आपल्या मनावर ताबा मिळवतात. तेव्हा तो विचार वास्तविक, भौतिक आणि मानसिक स्थितीत बदलतो.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

असा विचार कधीही करू नका की, आत्म्यासाठी काही असंभव आहे. असा विचार करणं चुकीचं आहं. जर पाप असेल तर एकमात्र पाप आहे की, तुम्ही निर्बल आहात आणि दुसरा कोणी निर्बल आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

तुम्ही जितकं बाहेर पडाल आणि दुसऱ्यांचं चांगलं कराला, तितकं तुमचं मन शुद्ध राहील आणि ईश्वर त्यात वास करेल.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जी व्यक्ती गरीब आणि असहाय्य व्यक्तींसाठी अश्रू ढाळते ती महान आत्मा आहे. तसं नसेल तर ती दुरात्मा आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

त्या व्यक्तीने अमरत्व प्राप्त केलं आहे जी संसारिक वस्तूसाठी व्याकुळ होत नाही.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जेव्हा लोकं तुम्हाला शिव्या देतात तेव्हा त्यांना आशिर्वाद द्या. असा विचार करा ते लोकं तुमच्यातील वाईट गोष्ट काढून तुमचीच मदत करत आहेत.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

ज्या प्रकारे विविध स्त्रोतांतून उत्पन्न झालेले प्रवाह त्यांचं पाणी समुद्रात आणतात. तसंच मनुष्याद्वारे निवडलेला मार्ग चांगला असो वा वाईट देवापर्यंत जातो.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

आपल्याला अशा शिक्षणपद्धतीची गरज आहे जे काळाला अनुसरून असेल

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जो अग्नी आपल्याला उब देतो तोच अग्नी आपल्याला नष्टही करू शकतो. पण हा अग्नीची दोष नाही.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

सर्वात मोठा धर्म म्हणजे आपल्या स्वभावाप्रती खरं असणं. स्वताःवर विश्वास ठेवा.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

हजार वेळा ठेच लागल्यानंतरच एक चांगलं चरित्र निर्माण होतं.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जर धन हे दुसऱ्यांच्या फायद्यासाठी मदत करत असेल तर त्याचं मूल्य आहे नाहीतर ते फक्त वाईटाचा डोंगर आहे. त्यापासून जितक्या लवकर सुटका मिळेल तितकं चांगलं आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

ज्या वेळी तुम्ही काम करण्याची प्रतिज्ञा कराल, त्याचवेळी ते केलं ही पाहिजे, नाहीतर लोकांचा तुमच्यावरील विश्वास नाहीसा होईल.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जर स्वतःवर विश्वास ठेवणं आणि अधिक विस्तृतपणे शिकवणं आणि अभ्यास घेण्यात आला असता तर मला विश्वास आहे की, वाईट आणि दुःखाचा एक मोठा भाग गायब झाला असता.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

विश्व एक व्यायामशाला आहे, जिथे तुम्ही स्वतःला मजबूत बनवण्यासाठी येता.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

कोणंतीही गोष्ट जी तुमच्या शारीरिक, बौद्धीक आणि आध्यात्मिक रूपाने कमकुवत बनवतात, त्या गोष्टी विषसमान मानून नका दिला पाहिजे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

आपल्या दुर्दशेचं कारण नकारात्मक शिक्षा प्रणाली आहे

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

आपल्याला अशा शिक्षणपद्धतीची गरज आहे जे काळाला अनुसरून असेल.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

दिवसातून कमीतकमी एकदा स्वतःशी नक्की बोला. नाहीतर तुम्ही तुमच्यातील एका उत्कृष्ट व्यक्तीसोबतची बैठक गमावाल.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

चिंतन करा, चिंता नाही , नव्या विचारांना जन्म द्या.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

शक्यतेच्या सीमेला जाणून घेण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे असंभवतेच्या सीमेला ओलांडून पुढे निघून जा.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जोपर्यंत तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवत नाही तोपर्यंत देवालाही तुमच्याबाबत विश्वास वाटत नाही.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

असं कधीच म्हणू नका की,मी करू शकत नाही. कारण तुम्ही अनंत आहात, तुम्ही कोणतीही गोष्ट करू शकता.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

स्वतःचा हेतू प्रबळ ठेवा. लोकांना जे बोलायचं असेल ते बोलू द्या. एक दिवस हीच लोकं तुमचं गुणगान करतील.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जी लोकं नशीबावर विश्वास ठेवतात ती लोकं भित्री असतात. जे स्वतःचं भविष्य स्वतः घडवतात तेच खरे कणखर असतात.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

अनुभव हा आपला सर्वोत्तम शिक्षक आहे. जोपर्यंत जीवन आहे तोपर्यंत शिकत राहा.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

पावित्र्य, धैर्य आणि दृढ़ता, या तिन्ही गोष्टी यशासाठी आवश्यक आहेत.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जर तुम्ही मला पसंत करत असाल तर मी तुमच्या हृदयात आहे. जर तुम्ही माझा द्वेष करत असाल तर मी तुमच्या मनात आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

शक्ती जीवन आहे तर निर्बलता मृत्यू आहे. विस्तार म्हणजे जीवन तर आकुंचन म्हणजे मृत्यू आहे. प्रेम जीवन आहे तर द्वेष मृत्यू आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

स्वतःचा विकास हा तुम्हाला स्वतःहूनच करावा लागेल. ना कोणी तुम्हाला तो शिकवतो ना कोणतंही अध्यात्म तुम्हाला घडवू शकतं. कोणीही दुसरं शिक्षक नाही उलट तुमची आत्मा आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जर आपण परमेश्वराला आपल्या हृदयात आणि प्रत्येक जीवंत प्राण्यात पाहू शकत नाही तर आपण त्याला शोधायला कुठे जाऊ शकतो.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

महान कार्यासाठी महान त्याग करावा लागतो.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

आपलं कर्तव्य आहे की, आपले उच्च विचार इतरांच्या जीवनातील संघर्षासाठी प्रेरणादायी ठरतील आणि सोबतच आदर्शाला जितकं शक्य आहे तितकं सत्य ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

वारंवार देवाचं नाव घेतल्याने कोणी धार्मिक होत नाही. जी व्यक्ती सत्यकर्म करते ती धार्मिक असते.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

धन्य आहेत ते लोकं जे दुसऱ्यांच्या सेवेसाठी आपलं आयुष्य खर्च करतात.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

संघर्ष करणं जितकं कठीण असेल तितकीच तुमचं यश शानदार असेल.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

उठा, जागे व्हा आणि लक्ष्य पूर्ण होईपर्यंत थांबू नका.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

विचार करा, काळजी करू नका, नवीन कल्पनांना जन्म द्या.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

इतरांवर अवलंबून राहणे शहाणपणाचे नाही . शहाण्या माणसाने स्वतःच्या पायावर उभे राहून काम केले पाहिजे. हळू हळू सर्व काही ठीक होईल.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जर पैशाने इतरांचे कल्याण करण्यास मदत केली तर त्याचे काही मूल्य आहे, अन्यथा ते केवळ वाईटाचे ढीग आहे आणि जितक्या लवकर त्यातून मुक्त होईल तितके चांगले.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

एक रस्ता निवडा. त्यावर विचार करा. त्या विचाराला आपलं जीवन बनवा. त्याचंच स्वप्न पाहा. यशाचा हाच मार्ग आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

वेळेचं पक्कं असणं लोकांचा तुमच्यावरील विश्वास वाढवण्यास मदत करतं.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

सामर्थ्य म्हणजे जीवन, दुर्बलता म्हणजे मृत्यू. विस्तार जीवन आहे, आकुंचन मृत्यू आहे. प्रेम म्हणजे जीवन, शत्रुत्व म्हणजे मृत्यू.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

कोणीही तुम्हाला शिकवू शकत नाही, कोणीही तुम्हाला आध्यात्मिक बनवू शकत नाही.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

मी देवाकडे शक्ती मागितली आणि देवाने मला कठीण संकटात टाकलं.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

आकांक्षा, अज्ञान आणि असमानता – हे गुलामांचे त्रिमूर्ती आहेत.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

कल्पना घ्या. त्या कल्पनेला आपले जीवन बनवा – त्याबद्दल विचार करा, स्वप्न पहा, ती कल्पना जगा. आपल्या मेंदूत, स्नायू, नसा, शरीराचा प्रत्येक भाग त्या विचारात बुडवून राहू द्या आणि उर्वरित विचार बाजूला ठेवा, हा यशस्वी होण्याचा मार्ग आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

कोणाचा निषेध करू नका. जर आपण मदतीसाठी हात वर करू शकत असाल तर नक्कीच वाढवा. जर आपण वाढवू शकत नाही तर हात जोडून आपल्या भावांना आशीर्वाद द्या आणि त्यांना त्यांच्या मार्गाने जाऊ द्या.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जेव्हा तुम्ही बिझी असता तेव्हा सगळं सोपं वाटतं. पण जेव्हा तुम्ही आळशी असता तेव्हा काहीच सोपं वाटत नाही.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

आग आपल्याला उष्णता देते, आपला नाश देखील करते, हा अग्निचा दोष नाही.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जेव्हा एखादी कल्पना केवळ मेंदूचा ताबा घेते तेव्हा ती वास्तविक शारीरिक किंवा मानसिक स्थितीत बदलते.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जर स्वत: वर विश्वास ठेवणे अधिक शिकवले गेले असेल आणि अभ्यास केला असता तर मला खात्री आहे की बर्‍याच वाईट गोष्टी आणि दु: खांचा नाश झाला असता.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

मोठ्या योजनेच्या पूर्तीसाठी कधीही मोठी उडी घेऊ नका. हळूहळू सुरूवात करा, जमीनीवर पाय कायम ठेवा आणि पुढे चालत राहा.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

आपण जे विचार करता ते व्हाल. आपण स्वत: ला कमकुवत समजले तर कमकुवत आणि सामर्थ्यवान समजले तर आपण सामर्थ्यवान व्हाल.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

आत्मविश्वास ही अशी शक्ती आहे, जी तुम्हाला पायथ्यावरुन शिखरावर पोहोचवू शकते.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

वास्तविक यश आणि आनंद घेण्याचे सर्वात मोठे रहस्य म्हणजे – त्या पुरुषाने किंवा स्त्रीने जे त्या बदल्यात काहीही मागत नाही. पूर्णपणे निस्वार्थी व्यक्ती सर्वात यशस्वी असतात.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जे काही आपल्याला कमकुवत करते – ते विष, शारीरिक, बौद्धिक किंवा मानसिक ते विषसमजून त्यागुण द्या.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

एखाद्या दिवशी, जेव्हा आपल्याला कोणतीही समस्या उद्भवत नाही – आपण चुकीच्या मार्गावर जात आहात याची आपल्याला खात्री असू द्या.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

जे कोणत्याही पार्थिव वस्तूमुळे विचलित होत नाही, त्या व्यक्तीला अमरत्व प्राप्त झाले आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

सत्य हजार मार्गांनी सांगितले जाऊ शकते, परंतु प्रत्येक सत्य असेल.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

हृदयाचे आणि मनाच्या संघर्षात हृदय ऐका.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

हे जग आहे; आपण एखाद्यास उपकार दर्शविल्यास, लोक त्याला महत्त्व देत नाहीत, परंतु आपण ते काम लवकरात लवकर थांबविल्यास, ते त्वरित आपल्याला कुटिल सिद्ध करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. माझ्यासारख्या भावनिक लोकांना त्यांच्या प्रेमळ लोकांनी फसवले आहे.

– स्वामी विवेकानंद


Swami Vivekananda Quotes in Marathi

कशाचीही भीती बाळगू नका तुम्ही आश्चर्यकारक काम कराल निर्भयता हे एका क्षणात अंतिम आनंद आणते.

– स्वामी विवेकानंद


मित्रोंना तुम्हाला हा मराठी वारसा चा लेख जर आवडला असेल तर आम्हाला Facebook वर Like आणि share नक्की करा. या वरील लेखात जर तुम्हाला काही चुकीचे वाटत असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये आम्हाला त्याची माहिती द्या आम्ही हा लेख अपडेट करत राहू.

नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव रोहित असून, लहानपणापासून च मला वाचण्याची आवड होती त्यामुळे मला लिहायला देखील आवडते. म्हणूनच च मी रिकाम्या वेळेचा सुदुपयोग म्हणून मराठी वारसा हा मराठी वाचकांसाठी चा ब्लॉग सुरु केला आहे. या ब्लॉग वर तुम्हाला Online Earning, ब्लॉगिंग सोबत खूप साऱ्या मराठी विषयांवर लेख वाचायला भेटतील.

1 thought on “Swami Vivekananda Thoughts In Marathi | Swami Vivekananda Quotes | सर्वश्रेष्ठ स्वामी विवेकानंद मराठी सुविचार”

  1. स्वामी विवेकानंद यांचे विचार असे आहेत की कित्येक पिढया येतील परंतु त्यांचे विचार असेच चालत राहितील

    Reply

Leave a Comment