प्रसिद्ध मराठी म्हणी | Marathi mhani with meaning | Mhani in Marathi


प्रसिद्ध मराठी म्हणी | Marathi Mhani | Mhani in Marathi - Part 4⇒ दुवा देणे
"भले म्हणणे."


⇒ दु:ख वेशीला टांगणे
"संकटे लोकांपुढे मांडणे."


⇒ दगाबाजी करणे
"विश्वासघात करणे."


⇒ दुधात साखर पडणे
"आनंदात आणखी आनंदाची भर पडणे."


⇒ दात घशात उतरविणे
"पराभव करणे."


⇒ दगडाखाली हात सापडणे
"अडचणीत येणे."


⇒ दगडाला शेंदूर फासणे
"उगीचच एकाद्याला महत्व देणे."


⇒ दु:खावर डागण्या देणे
"दु:खी माणसाला टोचून बोलणे."


⇒ धूळ चारणे
"मान-भंग करणे."


⇒ धुळीस मिळणे
"नाश होणे."


⇒ धावे दणाणने
"फार भीती वाटणे."


⇒ धाब्यावर बसविणे
"बाजूस सारणे."


⇒ धूळ खात पडणे
"वाया जाणे."


⇒ नाक उंच करून बोलणे
"अभिमानाने बोलणे."


⇒ ताव मारणे
"भरपूर खाणे."


⇒ तोंड सोडणे
"वाटेल तसे बोलणे, उपशब्द बोलणे."


⇒ तोंड वासून पाहणे
"आश्चर्याने पाहणे."


⇒ तोंडाला कुलूप लावणे
"गप्प बसणे."


⇒ तोंडचे पाणी पळणे
"खूप भीती वाटणे."


⇒ तोंडात मारून घेणे
"पश्चाताप होणे."


⇒ तोंड काळे करणे
"निघून जाणे."


⇒ तोंडत शेण घालणे
"समाजात छी: थू होणे."


⇒ तोफेच्या तोंडी देणे
"संकटात लोटणे."


⇒ तोंडघशी पाडणे
"विश्वासघात करणे."


⇒ तुपाच्या आशेने उष्ट खाणे
"फायद्यासाठी अपमान सहन करणे."


⇒ तंबी देणे
"धाक घालणे."


⇒ थंड फराळ करणे
"उपाशी राहणे."


⇒ थैमान घालणे
"धिंगाणा घालणे."


⇒ दात पाडणे
"फजिती करणे."


⇒ टाळूवरून हात फिरवणे
"पूर्ण वाटोळे करणे."


⇒ टाळूवरचे लोणी खाणे
"खरा फायदा उपटणे."


⇒ टक्केटोणपे खाणे
"चांगल्या वाईट अनुभवांनी शहाणे होणे."


⇒ टेंभा मिरविणे
"बडेजाव दाखविणे."


⇒ टिवल्याबावल्या करणे
"कसातरी वेळ घालविणे."


⇒ ठाण मांडणे
"निर्धार करणे."


⇒ डोके खाजाविणे
"युक्ती शोधणे."


⇒ डोके देणे
"धीराने तोंड देणे."


⇒ डोके भडकणे
"संतापणे."


⇒ डोक्यावर बसणे
"फाजील मान देणे."


⇒ डोक्यात भरविणे
"भरीस घालणे."


⇒ डोळ्यावर धूर येणे
"सत्तेचा अगर संपत्तीचा गर्व होणे."


⇒ डोळे उघडणे
"पश्चाताप होणे."


Click Here to Download Marathi Mhani Pdf

Marathi Mhani List, marathi mhani olkha, marathi mhani whatsapp, marathi mhani puzzle, marathi mhani ukhane, marathi mhani pdf, marathi mhani with meaning list, marathi mhani ani artha,marathi mhani whatsapp puzzle answer, marathi mhani on body parts, junya marathi mhani, funny marathi mhani

« 1 2 3 4 5 6

You May Also Like